Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Текущи проекти

Устойчив растеж на гражданските организации

30 Ноември 2022

Вярваме, че жизненото гражданско общество - независимо, активно и стабилно - помага на демократичните институции, които избираме, да предоставят справедливи възможности за всички по прозрачен начин. Нашата визия е, че Гражданските организации могат да бъдат автономни и устойчиви, да бъдат едновременно коректив и партньор на институциите, да защитават нашите права и свободи и да стимулират развитието на обществото ни. В тази криза на десетилетието и региона организациите на гражданското общество ще бъдат тези, които ще помогнат да се намали въздействието на дезинформацията, ще предложат решения, които да помогнат на общностите да предприемат следващи стъпки и да вземат прогресивни решения, и чрез диалог ще укрепят демократичните институции.

Резюме на проекта:

Работим в много сложна политическа и социална среда, която ще продължи да бъде обект на хибридни атаки. В тази криза на десетилетието и региона гражданските органзиации ще бъдат тези, които ще помогнат за намаляване на влиянието на дезинформацията и ще предлагат напредничави решения, които ще помагат на общностите да се развиват.

Цели:

Решенията, които предлагаме, са насочени към инвестиране на усилия за напредъка на гражданското общество в 3 основни насоки на действие:

  • Увеличаване на подкрепата за развитие на междусекторно сътрудничество в областта на предприемачеството;
  • Отговор на атаките чрез изграждане на устойчиви и авторитетни Граждански организации с по-силен наратив, който красноречиво утвърждава позицията, че секторът на гражданското общество е ключов двигател на обществото;
  • разширяване на признанието за работата на Гражданските организации.
Действия:

I.            Разгръщане на потенциала на социалните предприятия чрез изграждане на програмата "Предприемачество за НПО" и насърчаване на междусекторното сътрудничество между предприемачите.

1) Изграждане на програмата "Предприемачество за организации с нестопанска цел

Ниво 1: Програма за стартиране на бизнес (за начинаещи): ще подкрепя малки екипи за стартиране на техните предприемачески идеи. Чрез обучения, наставничество и срещи с бизнеса ще изградим мотивация за повече организации да намерят свързани с мисията им социални бизнес дейности, които могат да стартират.

Ниво 2: Програма за разширяване на бизнеса (за напреднали): ще даде тласък на вече развитите СП и на тези, които са преминали първото ниво, да разширят своя потенциал.

 

2) Насърчаване на междусекторното сътрудничество между предприемачите

Ще проучим и предложим нови възможности за създаване на устойчиви партньорства от страна на Социалните предприятия, които ще подпомогнат техния растеж:

 

  • Улесняване на сътрудничеството между СП и малки предприятия за създаване на съвместни предприятия
  • Улесняване на връзките между СП и компаниите в областта на социалните поръчки
  • Създаване на модел на съвместни предприятия за управление на СП.

БЦНП ще разшири дейностите си в областта на социалното предприемачество, като стартира нова възможност за съвместно предприятие - физически магазин, който ще функционира като хъб, в който ЮЛНЦ, преминали през програмата "Предприемачество за организации с нестопанска цел" и понастоящем част от онлайн платформата DarPazar, ще разполагат със собствено пространство за споделяне на ресурси, клиенти и рискове (споделяне на ресурси и съвместно управление).

3) Популяризиране на вдъхновяващи истории на ГО.

II. Подобряване на средата за ГО

В изпълнение на своята мисия БЦНП ще продължи да полага усилия да работи и да се застъпва за благоприятна правна среда и благоприятно цифрово гражданско пространство, където гражданите могат да се възползват от правото си на свобода на сдружаване:

1) Благоприятна правна среда

За да осигурим благоприятна правна среда, ще запазим функцията си на наблюдател и ще провеждаме съвместни кампании.

2) Създаване на благоприятно дигитално гражданско пространство

Нашият приоритет е да гарантираме, че участието в цифровата епоха не е просто опосредствано от онлайн инструменти, а е овластено и засилено от тях. Насочваме се към създаването на предпазни мерки, така че развитието на надеждни технологии, които да гарантират, че участието е ефективно, че с правата ни не се злоупотребява и че дигиталната среда е приобщаваща.

III. Ускоряване на устойчивия растеж на ГО като движеща сила на общността

Ще ускорим скоростта на развитие и устойчивия растеж на българските ГО като двигатели на общността, като изградим техния капацитет за устойчивост и позитивен наратив. Ще инвестираме и в по-нататъшното развитие на БЦНП като устойчив правен център за частния сектор.

1) Изграждане на капацитет на ГО за устойчивост

2) Изграждане на позитивни разкази

3) Инвестиране в устойчивостта на БЦНП като "законодателен" и "иновационен" център за сектора

Ние планираме да направим всичко това в следващите 36 месеца и сме благодарни за доверието и подкрепата на Фондация Америка за България.

 

Бюджет от ФАБ: 981 770 BGN

Собствен принос: 142 400 BGN.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и свързаните с това демократични институции в страната.  Фондацията развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и насърчава контактите между хората на двете страни.. За повече информация: www.us4bg.org.

 

 

назад