Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2008-2013

Възможност за самостоятелност и отговорност: истинското бъдеще на хората с увреждания (2010 – 2012)

1 Декември 2010

Основната цел на проекта бе да предостави предварително необходимата информация във връзка с ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания, както и да се насърчи и подпомогне протичането на този процес. Специфичните цели на проекта бяха свързани с информиране на обществеността и отговорните държавни институции относно необходимостта от ратификация на Конвенцията, изискванията на чл. 12 от Конвенцията, както промените, които следва да се направят с оглед привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на чл. 12.


Резултатите, постигнати чрез проекта включват:

  • Запознаване и въвличане на водещи нестопански организации на и за хора с увреждания и които работят по темата защита на човешките права, в кампания за ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Бяха проведени и поредица от срещи с представители на ресорни държавни институции (министерски съвет, министерство на труда и социалната политика, министерство на правосъдието, институцията на Омбудсмана, Комисия за защита от дискриминация, Агенция за хора с урежданията, български депутати в Европейския парламент, народни представители от националния парламент) за представяне на положителните аспекти на ратификацията на Конвенцията и предоставяне на техническа подкрепа в процеса. Съвместно с българското посолство в Германия бе организирано учебно посещение на представители на институциите и народни представители за споделяне на опит от ратифицирането на Конвенцията. Подготовихме анализа на българското законодателство от гледна точка на синхронизация с изиксанията на чл. 12 от Конвенцията и сравнителен анализ относно ратификацията на Конвенцията в други страни (Канада, Германия, Унгария и Швеция). Те бяха представени на национална конференция „Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: предизвикателства и възможности за България“ с над 50 участника. Съвместно с Inclusion Europe се проведе информационна среща с държавни експерти и представители на институции относно основните изисквания на чл. 12;

 

  • Набиране на обществена подкрепа за ратификация на Конвенцията. Кампанията включи създаване на специализиран сайт www.equalrights.bcnl.org и публикуване на актуална информация относно кампанията за ратифициране, включване на информационни дейности в бюлетини на организации на и за хора с увреждания, подготовка на информационна брошура и превеждането й в лесен за четене формат, на Брайл и на аудио запис, кампания сред широката общественост чрез Fame Cards за набиране на обществена подкрепа за ратификацията, провеждане на 6 информационни срещи с местните власти из страната;

 

  • Предоставена експертна подкрепа чрез участие в работна група в Министерство на правосъдието за подготовката на „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ НА НАЦИОНАЛНОТO ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА СТАНДАРТИТЕ НА ЧЛ.12 ОТ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ“, приета от Министерски съвет. Концепцията очертава стъпките, които българската държава следва да предприеме със синхронизиране на националното законодателство с изискванията на чл. 12 от Конвенцията;

Конвенцията бе ратифицирана от Народното събрание на 26 януари 2012 г. Текстът на конвенцията можете да прочетете тук: Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания

Източник на финансирането: Институт Отворено общество – Ню Йорк – 97 788 $
Период на изпълнение: декември 2010 – декември 2012
Място на изпълнение: България

назад