Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Стратегически документи

Фонд за финансиране на НПО (2010)

1 Април 2010

Фонд за финансиране на НПО


Защо трябва да се създаде Фонда за финансиране на НПО?

1. Съществуването на независимо гражданско общество е не по-малко ценно от съществуване на добри пътища, стабилна икономика или чиста природа.  Изтеглянето на много чуждестранни донори и недостатъчно развитата дарителска култура поставят под заплаха стабилността на гражданските организации у нас.

2. Европейското финансиране поставя много организации в ликвидна криза поради необходимостта да изразходват средства, които едва впоследствие се покриват от донора. Липсата на механизъм подобен на Фонд ФЛАГ за общините е сериозен проблем за повечето НПО.

3. В почти всички страни в Централна и Източна Европа, включително и в страни не-членки на ЕС, са предвидени механизми за финансова подкрепа на неправителствени организации – създаване на специализирани фондации/фондове за финансиране на граждански организации с предоставен от държавата първоначален капитал; данъчни облекчения за свързаната с целите на организациите стопанска дейност; механизъм за 1 %, включващ правото на данъкоплатците да определят получател – неправителствена организация на 1 или 2 % от платения от тях данък; благотворителни лотарии, средствата от които отиват за подкрепа на НПО и други. България не е приела нито един от посочените механизми.

Затова е необходимо създаването на независим от държавата, но финансово обезпечен от нея механизъм за финансиране на НПО.


Кои са основните принципи за работа на Фонда, зад които заставаме?

1. Фондът да се управлява от представители, избрани от граждански организации, които да имат поне 5 години реално осъществявана дейност.
2. Механизмът за разпределение на средствата от Фонда да е максимално прозрачен и политически независим и да подлежи на граждански контрол.
3. Приоритетите на фонда да се определят чрез открита дискусия с гражданското общество.
4. Средствата на фонда да отиват за дейности, спомагащи за развитието на активно и независимо гражданското общество вкл. мониторинг върху държавата.
5. Финансиране от фонда да получават само организации в обществена полза, които не получават бюджетни субсидии.
6. Държавата да гарантира предоставянето на ежегоден финансов ресурс, който фондът да разпределя всяка година.
7.  Държавата да разработи стратегия за предоставяне на допълнителен капитал на фонда, за да може в дългосрочен план той да стане независим от бюджета.

 

Основни положения
1. Цели на финансирането:
• укрепване на гражданското общество;
• мостово финансиране на европейски проекти на граждански организации.
2. Администрация и структура
• Управителен съвет от представители, избрани от граждански организации;
• Административно да се подкрепя от Министерството на Правосъдието (което и сега координира конкурса за предоставяне на бюджетни субсидии) или Министерски съвет;
• За мониторинг и оценка на проекти може да се наемат и външни експерти.
3. Изборът на представители от НПО може да става:
• Чрез електронно гласуване (в момента Блулинк има такъв механизъм за номиниране на представители в екологичната сфера);
• С провеждане на национална конференция, на която присъстващите гласуват.
4. Първоначален капитал
• Фондът да разпредели бюджетните субсидии, които ще се разпределят чрез конкурс за 2010 г.;
• Фондът да получи определена сума за мостово финансиране (безлихвени заеми за НПО получили европейско финансиране по проекти свързани с укрепване на гражданското общество);
• Допълнително финансиране за грантове в зависимост от възможностите на бюджет 2010.
5. Допълнително бъдещо финансиране
• Средства от частни дарители;
• Процент от приходите от бъдещи приватизационни сделки;
• Приходи от концесии и др.

Подкрепа за Фонда
• В началото на 2008 г. е проведена анкета сред представители на гражданското общество по отношение на проблемите свързани с финансовата устойчивост на НПО. Отговори са получени от 159 организации като всяка организация посочва мерките, които смята за адекватни. 143 организации  (почти 90 %) са посочили създаването на независим фонд за най-важен приоритет.
• През февруари 2009 г., като последица от проведените работни срещи с група организации, се приемат основните принципи за работа на фонда (описани на първа страница).

Чуждестранният опит
• Подобни структури има в Унгария, Хърватия, Естония, Албания. Основен елемент в тяхното функциониране е, че тези структури са отделени от държавата и взимат самостоятелно решения за финансиране, като в тяхното управление представителите на гражданското общество имат мнозинство.
• В Чехия 1 % от приходите от приватизация са отделени във Фонда за инвестиране във фондации и разпределени между големите чешки фондации.
• Фондация „Америка за България", която е създадена с 400 милиона долара капитал, които ще инвестира и прихода ще бъде разпределян в България.

назад