Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Обучения

3 обучения за ЮЛНЦ: Регистрирайте се за участие

Съвместна кампания между Български център за нестопанско право и НПО Портала, с участието на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС

 

Юридическите лица с нестопанска цел сме задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (чл. 4, т. 28). Това означава, че трябва да спазваме определени правила с цел да се предотвратят изпиране на пари или финансиране на тероризъм в резултат на злоупотреба с нестопанския сектор.

 
Специалната група за финансови действия (FATF) за НПО:

НПО играят жизненоважна роля в световната икономика и в многонационални икономики и социални системи. Техните усилия допълват дейността на държавния и бизнессектора в предоставянето основни услуги, благосъстояние и надежда за нуждаещите се по целия свят. FATF признава жизненоважното значение на НПО при предоставянето на тези важни благотворителни услуги, както и на трудностите при предоставянето на помощ на нуждаещите се, често във високорискови зони и зони на конфликт,и приветства усилията на НПО за посрещане на такива нужди.

FATF задава стандартите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на глобално ниво. Всяка държава има национален орган, който извършва контрол за спазване на националното законодателство, което въвежда  тези стандарти. У нас това е Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС (САД ФР-ДАНС).

Освен да участва в разработването и да извършва контрол по прилагането на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им, САД ФР-ДАНС подпомага методически представители на задължените лица, за да гарантира разбирането и ефективността на мерките. Настоящата информационна кампания е част от тези усилия на САД ФР-ДАНС, насочени към организациите с нестопанска цел.

 

Какво включва кампанията?

Провеждане на серия от три обучения в периода февруари-април, водени от Български център за нестопанско право и с участието на представители на САД ФР-ДАНС.

За всяка от темите на обучението организациите ще получат разяснителни материали, а всяка сесия ще има част Въпроси&Отговори за обсъждане на актуални предизвикателства и възможните им решения.

 

Как да се запишете за обучение?

*Местата в сесиите са вече запълнени. Следете ни отблизо, за да разберете за следващите планирани обучения по темата.

Последвайте ТОЗИ ЛИНК и отбележете кое или кои от обученията искате да посетите.

Форматът е онлайн, в рамките на до 2 часа, както следва:

1. 25.02.2022 от 10:00 до 11:30 ч. 

  • Общи задължения на ЮЛНЦ по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
  • Насоки за определяне и обявяване на лицата, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ.

2. 25.03.2022 от 16:00 до 17:30 ч.

  • Критерии за разпознаване на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма (ИП/ФТ);
  • Изготвяне на собствена оценка на рискаи приемането на Вътрешни правила за контрол и противодействие на рисковете от ИП/ФТ;
  • Прилагане на подходящи мерки при установен по-висок риск.

3. 29.04.2022 от 16:00 до 17:30 ч.

  • ЮЛНЦ като обект на комплексна проверка от други задължени лица
  • Промени в законодателството и застъпничество

Обученията са само за представители на юридическите лица с нестопанска цел. След записване, ще получите линк за достъп в съответното обучение.

Важно: Участието в трите обучения може да послужи като част от задължителните обучения на екипа, които ЮЛНЦ трябва да провеждат ежегодно.

За контакти

info@bcnl.org

Галерия

назад