cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампания "Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?"

Образци на заявления и декларации, подавани пред Агенция по вписванията

10 Януари 2018

От тук може да изтеглите образци на заявления и декларации, подавани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията*:

Заявления за вписване на обстоятелства:

•    За сдружение - Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15 (по образец)
•    За фондация - Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16 (по образец)
•    За народно читалище - Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище А17 (по образец)
•    За клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18 (по образец)

•    За клон на ЮЛНЦ - Заявление за вписване на обстоятелства относно клон Б2

•    При прекратяване и ликвидация - Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация Б6

•    При запазване на наименование на ЮЛНЦ - Заявление за запазване на фирма / наименование Д1

 

Заявления за обявяване на актове:

•    За документи на ЮЛНЦ - Заявление за обявяване на актове Г1

•    За годишен финансов отчет на ЮЛНЦ (в обществена или в частна полза) и годишен доклад за дейността на ЮЛНЦ (в обществена полза) - Заявление за обявяване на годишни финансови отчети Г2

 

Допълнителни заявления:

•     При изпълнение на указания на длъжностното лице по регистрацията - Заявление за изпълнение на указания по чл. 22, ал. 4 от ЗТР Ж1

•     При подаване за заявление с повече от трима заявители - Заявление за данни за заявител З1

 

Декларации:

•    Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ)

•    Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ)

 

Бланки на заявленита и декларациите също така може да намерите и на сайта на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ - www.brra.bg

______________

* Съгласно приложения към Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

назад