cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Становища

Становище на БЦНП относно проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

30 Май 2017
ДО
Г-н Валентин Радев,
Министър на вътрешните работи

Г-н Димитър Георгиев,
Председател на Държавна агенция
 „Национална сигурност"


КОПИЕ ДО:
Г-н Бойко Борисов,
 министър-председател на Република България

Г-н Томислав Дончев,
заместник министър-председател на Република България 

С Т А Н О В И Щ Е
От Български център за нестопанско право (БЦНП), ул. „Христо Белчев" №3, ет.2


ОТНОСНО:
Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

Български център за нестопанско право (БЦНП) е фондация в обществена полза, която подкрепя изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България. Ние сме участвали в разработването и обсъждането на редица закони, имащи отношение към дейността на юридическите лица с нестопанска цел като Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за социалното подпомагане, Закона за нормативните актове и много други.


С настоящото становище изразяваме позицията си по повод публикувания проект на нов Закон за мерките за изпирането на пари (ЗМИП) и начините, по които той засяга юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Нашите коментари обхващат две основни теми:

А. Включването на ЮЛНЦ като задължени субекти по чл. 4 от закона;

Б. Необходимостта от ясно определяне на категориите лица, които ще се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ.


Пълния текст на становището можете да прочетете тук:

назад