cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампания "Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?"

Как регистърната реформа ще се отрази на ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза?

1 Декември 2017

Кампанията „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“, е посветена на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, които се очаква да влязат в сила от 01.01. 2018 г., и включва поредица от разяснително материали и събития, които да бъдат в полза на гражданските организации.

Измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които ще влязат в сила от 01.01.2018  г., предвиждат следните промени, свързани със статута на организациите в обществената полза:

Закриване на Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието
С това ще отпадне и една от допълнителните регистрации за ЮЛНЦ, самоопределили се за извършване на дейност в обществена полза. Цялата база данни и информация в Централния регистър следва в тримесечен срок да се прехвърли по служебен път към Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията.   

Премахване на задължението за приемане на отделни вътрешни Правила и ред за извършване на обществено полезна дейност и тяхното обявяване в Централния регистър
Организациите, които вече са приели такива вътрешни правила, могат да изберат да ги запазят като част от вътрешната си документация или да ги отменят. Ако бъдат запазени, тези правила не подлежат на публикуване в новия Регистър на ЮЛНЦ.

Обявяването на годишните доклади за дейността и финансовите отчети на ЮЛНЦ в обществена полза ще става чрез публикуването (обявяване) им в Регистъра на ЮЛНЦ
Срокът за изпълнение на това задължение остава същият – до 30 юни на годината, следваща отчетната година. Предвижда се заплащане на държавна такса за обявяването на отчетите (40 лева на хартия, 20 лева при електронно подаване). Също така, се въвежда 30-дневен срок, в който следва да се заявяват за обявяване тези документи в Агенция по вписванията (срокът започва да тече от датата на приемането им от компетентния орган на ЮЛНЦ). При пропускане на срока, Агенцията може да наложи глоба от 500 до 1000 лева (ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глобите за всеки месец до извършване на действията).  

Важно! ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирано преди 01.01.2018 г., за да изпълни задължението си за обявяване на годишния доклад за дейността и финансовия отчет за 2016 г., е необходимо да се пререгистрира в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и да представите двата документа в Регистъра в срок до 30 юни 2018 г. Двете процедури (по пререгистрация и по обявяване на отчетните документи) може да бъдат съчетани. За целта следва да се подаде съответния вид Заявление за вписване на обстоятелства (А15, А16 или А18 в зависимост от вида на организацията), според вида на организацията с искане за пререгистрация и отделно - Заявление за обявяване на годишни финансови отчети (Г2) при спазване на изискванията на всяко едно от тях поотделно. В този случай ще трябва да се заплати такса само за обявяване на отчетните документи със заявление Г2.

 

графика: Процедура и срокове за публикуване на годишни доклади за дейността и финансови отчети от ЮЛНЦ в обществена полза:

 

*Документите, които следва да се приложат към Заявление за обявяване на годишни финансови отчети - Г2 (по образец) са:
•    Годишен доклад за дейността, подписан и подпечатан от представляващия. Докладът следва да съдържа:
1) съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2) размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3) вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4) финансовия резултат.
•    Годишен финансов отчет, заверен с подписа на дипломиран експерт-счетоводител, подписан и подпечатан от представляващия организацията. Отчетът се съставя съобразно приложимите счетоводни стандарти съгласно Закона за счетоводството. В случаите, когато организацията подлежи на задължителен финансов одит, на публикуване подлежи и одитният доклад, подписан и подпечатан от лицензиран одитор;
•    Копия от годишния доклад за дейността и на финансовия отчет, в които ако има посочени лични данни (ЕГН, номер на лична карта, дата за издаване, орган, издавал документа, адрес), те са заличени;
•    Документите, удостоверяващи приемането по надлежния ред (редовно свикване, провеждане, гласуване) на годишния отчет и доклад от компетентния за това орган на ЮЛНЦ съгласно ЗЮЛНЦ и неговите устройствени документи (при сдружението – това е общото събрание, при фондацията – върховният орган на управление, ако има такъв или управителния орган).
•    Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец). Декларацията се попълва и подписва от заявителя;
•    Документ за платена държавна такса в размер на 40 лева – при подаване на заявлението на хартия, съответно 20 лева – при подаване на заявлението по електронен път.

Внимание: от кой се попълва и подписва заявлението:
Заявител може да бъде:
1.    законно представляващият ЮЛНЦ, който подписва заявлението или
2.    адвокат с изрично пълномощно (писмено), в който случай последният подписва заявлението и прилага към него пълномощното си, или
3.    счетоводителят, съставил годишния финансов отчет, в който случай той подписва заявлението и прилага нотариално заверено пълномощно за обявяване на документите издадено от законно представляващия ЮЛНЦ.

От кой може да се подаде заявление:
1.    Заявлението може да се подаде от някой от горепосочените заявители лично (на хартия или по електронен път) или
2.    само когато е на хартия - от друго лице (пълномощник) с писмено пълномощно. Когато заявлението се подава от пълномощник, е необходимо заявителят да завери нотариално подписа си предварително върху попълненото заявление. Допълнително, в тези случаи към заявлението се прилагат 1) Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец), която може да бъде изтеглена от уебсайта на Регистъра на ЮЛНЦ и която се подписва от пълномощника и 2) изрично писмено пълномощно.

Внимание: Не се допуска заявлението за пререгистрация да бъде подписано от лице, което няма представителни правомощия, дори и да е член на управителния орган или упълномощен с нотариално заверено пълномощно от представляващия.

Временно „спиране“ на статута в обществена полза
В случай че ЮЛНЦ в обществена полза пропусне да обяви годишните доклади за дейността и годишните финансови отчети в Регистъра на ЮЛНЦ за две поредни години, в партидата на организацията се отбелязва „с временно спрян статут в обществена полза“.
Спирането става, като по партидата на ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ се отбелязва „с временно спрян статут в обществена полза“. Дори и със спрян статут в обществена полза, организацията ще може да продължи да работи за постигане на своите цели, но няма да може да ползва данъчни облекчения и други преференции, предвидени за гражданските организации в обществена полза (например: нейните дарители няма да могат да ползват данъчни облекчения по ЗКПО и по ЗДДФЛ; получаване на финансови средства от държавния бюджет за обществено значими проекти и инициативи, държавните субсидии и др.).

При системно неподаване на отчетните документи (3 или повече пъти), ЮЛНЦ може да се прекрати с решение на окръжния съд по седалището му  (по искане на всяко заинтересовано лице или прокурора или след уведомяване на Агенция по вписванията).  

Важно! Преди да се стигне до ситуацията на „временно спрян статут в обществена полза“, от Регистъра на ЮЛНЦ задължително следва да изпратят на адреса на управление на ЮЛНЦ писмено уведомление, с което ще поискат представяне на липсващите документи в срок от поне един месец.

Полезно: Ситуацията „с временно спрян статут в обществена полза“ може да се възстанови като се поиска отписване на това обстоятелство от партидата на организацията със заявление до Регистъра на ЮЛНЦ, към което се прилагат документите (годишните доклади за дейността и/или годишните отчети), които не са били подадени в срок за изминалите две години. С представянето им може да бъде поискано от Регистъра на ЮЛНЦ да възстанови спрения статут на организацията. След това тя може да се ползва от привилегиите, които законодателството й дава.  

 

Ново основание за прекратяване на организация в обществена полза - системно нарушаване на задължението за обявяване на годишни доклади за дейността и финансови отчети

Това ново основание е предвидено като разновидност на общото основание за прекратяване на организация по съдебен ред – извършване на дейност, която противоречи на Конституцията, законите и добрите нрави. За да е изпълнено се изисква да е налице системно нарушение, т. е. неколкократно неизпълнение на задължението за обявяване на годишните доклади и отчети (за системно се счита всяко нарушение, което е извършено поне три пъти.) Прекратяването в тези случаи ще става с решение на окръжния съд след уведомяването му от страна на Регистъра на ЮЛНЦ.  

Важно! Преди да се стигне до прекратяване по съдебен ред, съдът е длъжен да даде срок от не повече от 6 месеца на организацията за отстраняване на основанието за прекратяване. Ако в рамките на даденият й срок от съда организацията представи липсващите отчетни документи. процедурата по прекратяване следва да бъде прекратена.

Как промените в статута на обществената полза се отразяват върху съществуващите и новорегистриращи се организации?

ЮЛНЦ, които към 01.01.2018 г. са регистрирани в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на правосъдието ще запазят своя статут в обществена полза и след тази дата. Публикуваната за тях информация и документи ще се прехвърлят по служебен път от Централния регистър към Агенция по вписванията. Законът е предвидил 2-месечен срок за този процес. След пререгистрация на организациите в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, информацията за тях ще бъде публично достъпна по индивидуалната им партида в Регистъра на ЮЛНЦ.

ЮЛНЦ, които към 01.01.2018 г. не са регистрирани в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза също ще могат да се пререгистрират в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията като организации в обществена полза.

ЮЛНЦ, които се регистрират след 01.01.2018г. в Регистъра на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията, в рамките на самото производство по регистрация ще заявят своя статут и последваща регистрация в орган към Министерство на правосъдието не се изисква.

 

 

назад