cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Как се вписва действителен собственик на ЮЛНЦ?

10 Април 2020

Този материал е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПОКак да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, която е посветена на регистърната реформа и наближаващия краен срок за пререгистрация на НПО (до 31.12.2020 г.) съгласно промените в ЗЮЛНЦ от 01.01.2018 г. Кампанията включва поредица от разяснителни материали и събития, които да бъдат в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени в обстоятелства и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

С приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари през 2018 г. възникна задължение за всички юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани в България, да обявят данните на своите действителни собственици за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията:

  • Всички ЮЛНЦ, пререгистрирани след 31 януари 2019 г., имат 4-месечен срок от датата на пререгистрацията си, в който да обявят за вписване лицата, които определят като свои действителни собственици.
  • Всички новоучредени ЮЛНЦ обявяват за вписване лицата, които определят като свои действителни собственици в най-кратък срок от момента на регистрацията си в Регистъра на ЮЛНЦ – препоръчително е едновременно с нея.

ПРАВИЛОТО ГЛАСИ: Ако физическите лица, които се явяват действителни собственици на ЮЛНЦ, вече са вписани по партидата на организацията в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, то за тези ЮЛНЦ отпада задължението за заявяване за вписване на въпросните лица като действителни собственици.

Как се определят действителните собственици на ЮЛНЦ? - тук можете да се запознаете с указанията, публикувани от ДАНС, и статията ни, която допълнително разглежда различни възможни варианти на определяне на лица, които да се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ.

ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК:

  1. Заявление по образец №Б7, Част I „Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари”.
  2. Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари съгласно Приложение № 3 към Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). Декларацията се попълва от представляващия/ите ЮЛНЦ и се заверява нотариално.
  3. Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ)
  4. Пълномощно и Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ) –  САМО в случай че заявлението се подава от лице, различно от заявителя.
  5. Документ за платена държавна такса (40 лв. – при подаване на заявление на гише, или 20 лв. - по електронен път).

При настъпване на промяна в данните за/на действителния собственик се заявява за вписване на съответните промени в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията в едномесечен срок от настъпването им по описания ред. 

 Примерни Декларации по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП:

 

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас. Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на info@bcnl.org или да ни се обадите на тел.: /02/ 981 66 17 или на моб. тел.: 0888 51 99 91.


 


Заглавна снимка: Nattanan Kanchanaprat / Pixabay

назад