cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампания "Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?"

Пререгистрация на народните читалища в Агенция по вписванията

1 Декември 2017

След 01.01.2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища народни читалища, читалищни сдружения, Съюзът на народните читалища и техните клонове ще имат тригодишен срок (до 31.12.2020 г.), за да се пререгистрират в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията.

Особена ситуация: Ако преди 01.01.2018 г. сте подали документите за регистрация или вписване на промени в окръжния съд, но след тази дата все още нямате издадено решение за регистрацията, съответно вписването на промените – в този случай трябва да изчакате съдебното решение за регистрация, съответно за промените да бъдат вписани в окръжния съд по седалището, след което може да предприемете действия по пререгистрация в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Как може да се поиска пререгистрация на народно читалище / читалищно сдружение / Съюз на народните читалища в Агенция по вписванията?

Пререгистрацията започва с подаване на заявление за пререгистрация, по образец както е посочено по – долу. В тези случаи Агенция по вписванията ще поиска от съответния съд да се издаде специално удостоверение за актуално състояние, което ще й бъде изпратено по служебен път, заедно с препис от последно вписания по фирменото дело учредителен акт/устав.

Образец на заявлението може да се изтегли от уебсайта на Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и то следва да отговаря на вида на организацията:
•    За народно читалище - Заявление А17 за вписване на обстоятелства относно народно читалище
•    За читалищното сдружение  и за Съюз на народните читалища - Заявление А15 за вписване на обстоятелства относно сдружение

В полето „Вид на вписване“ в заявлението се маркира „Пререгистрация“ и се попълват относимите за целите на пререгистрацията полета с данни на читалището/ читалищното сдружение/ Съюз на народните читалища.  

Внимание: от кого се попълва и подписва заявлението:
Заявител може да бъде законно представляващия читалището/ читалищното сдружение/ Съюз на народните читалища, който подписва заявлението или адвокат с изрично пълномощно (писмено), в който случай последният подписва заявлението и прилага към него пълномощното си.

От кого може да се подаде заявление:
1.    Заявлението може да се подаде от някой от горепосочените заявители лично (на хартия или по електронен път) или
2.    само когато е на хартия - от друго лице (пълномощник) с писмено пълномощно. Когато заявлението се подава от пълномощник, е необходимо заявителят да завери нотариално подписа си предварително върху попълненото заявление. Допълнително в тези случаи към заявлението се прилагат 1) Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец), която може да бъде изтеглена от уебсайта на Регистъра на ЮЛНЦ и която се подписва от пълномощника и 2) изрично писмено пълномощно.

Внимание! Не се допуска заявлението за пререгистрация да бъде подписано от лице, което няма представителни правомощия, дори и да е член на управителния орган или упълномощен с нотариално заверено пълномощно от представляващия.

Приложения към заявлението за пререгистрация
Към заявлението задължително се прилага:
•    Актуален устав на народното читалище / читалищното сдружение / Съюза на народните читалища.
Уставът се подава в копие, заверено от съда по регистрацията, или заверено от представляващия „Вярно с оригинала“ на всяка страница, подписано от него и подпечатано с печата на читалището. Ако в устава има лични данни (ЕГН, адрес, данни по лична карта), се прилага и второ копие, в което личните данни са заличени.
•    Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец). Декларацията може да бъде изтеглена от уебсайта на Регистъра на ЮЛНЦ. Подписва се от заявителя (в зависимост от това кой подава заявлението – законния представител или упълномощен адвокат).  

ДА ПРЕГОВОРИМ

Когато заявлението се подава от заявител – законен представител на читалище/читалищно сдружение/Съюз на народните читалища, той следва да:

 

•    Попълни и подпише Заявлението за пререгистрация;
•    Приложи актуален устав, който е бил последно вписан в съдебното дело на организацията. Ако има лични данни, прилага се и второ копие със заличени лични данни;
•    Попълни и подпише Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец);
•    Приложи Удостоверение за актуално състояние от съда, в което е посочен БУЛСТАТ номера на организацията, в случай че се е снабдил предварително с такова.     

 

 

Когато заявлението се подава от заявител – адвокат с изрично пълномощно, той следва да:

•    Попълни и подпише Заявлението за пререгистрация;
•    Приложи актуален устав, който е бил последно вписан в съдебното дело на организацията. Ако има лични данни, прилага се и второ копие със заличени лични данни;
•    Попълни и подпише Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец);
•    Приложи копие от адвокатското си пълномощно за пререгистрацията на конкретната организация;
•    Приложи Удостоверение за актуално състояние от съда, в което е посочен БУЛСТАТ номера на организацията, в случай че се е снабдил предварително с такова.    

 

 

Когато заявлението се подава от пълномощник с изрично пълномощно, той следва да окомплектова пакета с документи, както следва:

•    Заявление за пререгистрация, попълнено и с нотариално заверен подпис върху него на заявителя (законно представляващ читалището/читалищното сдружение/Съюза на народните читалища или адвокат с пълномощно);
•    Актуален устав, който е бил последно вписан в съдебното дело на организацията. Ако има лични данни, прилага се и второ копие със заличени лични данни;
•    Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец), подписана от заявителя (законно представляващ читалището/читалищното сдружение/Съюза на народните читалища или адвокат с пълномощно);
•    Копие на изричното писмено пълномощно, с което заявителят го упълномощава да подаде документните за пререгистрация в Агенция по вписванията;
•    Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец), която се попълва и подписва от пълномощника;  
•    Удостоверение за актуално състояние, издадено от съда, в което е посочен БУЛСТАТ номера на организацията, в случай че заявителят се е снабдил предварително с такова.    

 

 

 

 

Начини за подаване на заявлението за пререгистрация
Заявлението за пререгистрация и приложенията към него се подават в Регистъра на юридическите лица с нестопанска към Агенция по вписванията по два начина:
1) На хартиен носител – заявлението и приложенията към него се подават на гише в Регистъра на ЮЛНЦ, намиращ се във всяко едно от 28-те служби по вписванията на Агенция по вписванията в страната (независимо къде е седалището на ЮЛНЦ), лично от представляващия, от упълномощения адвокат или от друго упълномощено лице;
2) По електронен път (необходим е валиден електронен подпис) – заявлението и приложенията към него се подават онлайн през уебсайта на Регистъра на ЮЛНЦ чрез електронния подпис на представляващия или на упълномощения адвокат.

Бележка: Заявлението за пререгистрация не може да се подава чрез електронния подпис на лице, което не е представляващ или адвокат.

Заплаща ли се такса за пререгистрацията?
Пререгистрацията на народните читалища, читалищните сдружения и Съюзът на народните читалища в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията е безплатна. При издаване на удостоверение за актуално състояние за целите на пререгистрацията също няма да се дължи такса.

До кога може да се пререгистрира читалището/читалищното сдружение/Съюза на народните читалища?
Крайният срок за пререгистрация на всички народни читалища, читалищни сдружения и Съюза на народните читалища е 31.12.2020 г.

Народните читалища, читалищните сдружения и Съюзът на народните читалища ще запазят ли наименованията си след пререгистрацията в Агенция по вписванията?

Наименованията на читалищата, читалищните сдружения и Съюзът на народните читалища, под които са били вписани в окръжните съдилища преди 01.01.2018 г., няма да се променят при пререгистрацията им в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. Те ще се пререгистрират със същите си наименования. Можете да прочетете допълнително в материала „Съвпадане на имената на ЮЛНЦ след пререгистрация – възможно ли е и какво да правим?“

Възможно ли е едновременно с пререгистрация на читалище/читалищно сдружение/Съюз на народните читалища и да се заявят за вписване и промени?

Едновременно с искането за пререгистрация има възможността да се заявят за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ нови промени или да се обявят промени в документите.

Бележка: Към момента на пререгистрацията не трябва да е било правено искане за вписване на промени в съда по регистрацията. В противен случай, ще трябва да се изчака първо тяхното вписване в съдебния регистър и получаване на съденото решение с отразените нови промени. След този момент може да се предприемат действията по пререгистрация на читалището / читалищното сдружение / Съюза на народните читалища.

Важно! За вписването на промени и обявяване на документи, читалищата/читалищните сдружения/Съюз на народните читалища са освободени от заплащане на такси, независимо дали това е след пререгистрацията им или едновременно с нея.  

Кои данни подлежат на вписване, съответно обявяване в Регистъра на ЮЛНЦ?
За народните читалища:
•    наименованието и седалището на читалището;
•    уставът;
•    имената на членовете на настоятелството и на проверителната комисия на читалището;
•    името и длъжността на лицето, което представлява читалището.
 
За читалищните сдружения:
•    наименованието и седалището на читалищното сдружение;
•    уставът;
•    имената на членовете на управителните и контролните органи на читалищното сдружение;
•    името и длъжността на лицето, което представлява сдружението.

За Съюза на народните читалища:
•    наименованието и седалището на Съюза на народните читалища;
•    уставът;
•    имената на членовете на управителните и на контролните органи;
•    името на председателя на Съюза на народните читалища.

Важно! Промените в горепосочените обстоятелствата трябва да бъдат заявени в 14-дневен срок от датата на вземане на решението за промяна от страна на компетентния орган на читалището/читалищното сдружение/Съюза на народните читалища в Регистъра на ЮЛНЦ. В противен случай - при пропускане на този срок могат да бъдат наложени глоби от 500 до 1000 лева (ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глобите за всеки месец до извършване на действията).

Как едновременно народните читалища могат да поискат пререгистрация и да заявят за вписване нови промени в Регистъра на ЮЛНЦ?*
* За читалищните сдружение и за Съюза на народните читалища следва да се спазят същите стъпки с тази разлика че заявленията по образец, които се попълват за пререгистрацията и за вписването на промени е А15.
   
Стъпка 1: Попълване на заявление А17 (за читалище по образец). В полето „Вид на вписване“ в заявлението се маркира „Пререгистрация на народно читалище“ и се попълват относимите за целите на пререгистрацията полета с данни на читалището. Към заявлението за пререгистрация се прилагат всички гореописани документи, необходими за да бъде извършена пререгистрацията. В същото заявление в групата „Уточнение относно заявлението“ се маркира полето „Допълнително заявление“ – „Има“ и се посочва съответният номер на второто (евентуално и третото) заявление, което допълнително ще се приложи и с което ще се поиска вписването на промените.

Стъпка 2: Попълване на допълнителното заявление А17 (за читалище по образец), в което се отразяват промените
Към допълнителното заявление се прилагат всички необходими документи, доказващи приетите промени от читалището. Част от тези документи са посочени в полето „Описание“ на групата „Приложения“ в края на всяко заявление като например: актуален списък на членовете на читалището; списък на присъствалите на общото събрание членове на читалище (пълномощници); протокол с решение за промени в обстоятелства, подлежащи на вписване; изменен устав и копие от изменения устав, в което личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени; свидетелства за съдимост на новите членове на настоятелството, проверителната комисия и др.

 

 

назад