cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампания "Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?"

Как да пререгистрираме ЮЛНЦ от съда в Агенция по вписванията?

1 Декември 2017

Кампанията „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“, е посветена на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, които се очаква да влязат в сила от 01.01. 2018 г., и включва поредица от разяснително материали и събития, които да бъдат в полза на гражданските организации.

След 01.01.2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружения, фондации, в това число и спортни клубове, народни читалища*, училищни настоятелства, и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ в България - ще имат тригодишен срок (до 31.12.2020 г.), за да се пререгистрират в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията. Извън обхвата на регистърната реформа остават политическите партии и вероизповеданията, както и синдикалните и работодателските организации.

* За пререгистрацията на народно читалище – има отделен материал „Пререгистрация на народните читалища в Агенция по вписванията“

Особена ситуация: Ако преди 01.01.2018 г. сте подали документи за регистрация на ЮЛНЦ в окръжния съд, но след тази дата все още няма издадено решение за вписване на ЮЛНЦ – в този случай изчаквате организацията да бъде вписана в съдебния регистър на окръжния съд. След като получите съдебното решение за вписване на ЮЛНЦ в съда, можете да подадете заявление за пререгистрация по общия ред в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

 

Процедура по пререгистрация на ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията (АВ)

 

 

* Общият приблизителен срок от 10 дни, посочен в графиката е индикативен.Той не е изрично посочен в закона или в наредба, но отразява най-оптимистичния възможен вариант, ако всички ангажирани в процеса страни действа бързо и незабавно. Възможно е този срок и да е по-дълъг. 

Как може да се поиска пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията?

Пререгистрацията започва с подаване на заявление за пререгистрация, по образец и приложения, както е посочено по – долу. В тези случаи Агенция по вписванията ще поиска от съответния съд да се издаде удостоверение за актуално състояние, което ще й бъде изпратено по служебен път, заедно с препис от последно вписания по фирменото дело учредителен акт/устав. Образец на заявлението може да се изтегли от уебсайта на (Търговския регистъра и) Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и то следва да отговаря на вида на организацията:

•    За сдружение - Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15 (по образец)
•    За фондация - Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16 (по образец)
•    За народно читалище - Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище А17 (по образец)
•    За клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18 (по образец)

Във всяко заявление в полето „Вид на вписване“ се маркира „Пререгистрация“ и се попълват само данните, свързани с пререгистрация на ЮЛНЦ.

Внимание: от кого се попълва и подписва заявлението:
Заявител може да бъде законно представляващия ЮЛНЦ, който подписва заявлението или адвокат с изрично пълномощно (писмено), в който случай последният подписва заявлението и прилага към него пълномощното си.

От кого може да се подаде заявление:
1.    Заявлението може да се подаде от някой от горепосочените заявители лично (на хартия или по електронен път) или
2.    само когато е на хартия - от друго лице (пълномощник) с писмено пълномощно. Когато заявлението се подава от пълномощник, е необходимо заявителят да завери нотариално подписа си предварително върху попълненото заявление. Допълнително в тези случаи към заявлението се прилагат 1) Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец), която може да бъде изтеглена от уебсайта на Регистъра на ЮЛНЦ и която се подписва от пълномощника и 2) изрично писмено пълномощно.

Внимание: Не се допуска заявлението за пререгистрация да бъде подписано от лице, което няма представителни правомощия, дори и да е член на управителния орган или упълномощен с нотариално заверено пълномощно от представляващия.

Приложения към заявлението за пререгистрация:

•    За сдружение – актуален устав на сдружението;
•    За фондация – актуален учредителен акт (последен вписан в съда), към който е приложен устройствен акт (ако има такъв) на фондацията;
•    За народно читалище – актуален устав на народното читалище.

Всички устави и учредителни актове се подават в копие, заверено от съда по регистрацията, или подписано от представляващия, подпечатано с печата на организацията и заверено „Вярно с оригинала“ на всяка страница. Ако в устава или в учредителния акт има лични данни (ЕГН, адрес, данни по лична карта) – следва да се приложи и второ копие, в което личните данни са заличени.

Важно!: Ако към момента на пререгистрация не са вписани в регистъра към окръжния съд лицата от управителния орган на ЮЛНЦ (Управителен съвет, Директор и т. н.), то при пререгистрацията те следва да се заявяват за вписване като се попълнят съответните полета в заявлението за пререгистрация.

Подава се и Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец). Декларацията може да бъде изтеглена от уебсайта на Регистъра на ЮЛНЦ. Подписва се от заявителя (зависимост от това кой подава заявлението – законния представител или упълномощен адвокат).

 

ДА ПРЕГОВОРИМ

Когато заявлението се подава от заявител – законен представител на ЮЛНЦ, той следва да:

 

•    Попълни и подпише Заявлението за пререгистрация;
•    Приложи актуален устав/учредителен акт на ЮЛНЦ, който е бил последно вписан в съдебното дело на организацията. Ако има лични данни, прилага се и второ копие със заличени лични данни;
•    Попълни и подпише Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец).
    

 

Когато заявлението се подава от заявител – адвокат с изрично пълномощно, той следва да:

•    Попълни и подпише Заявлението за пререгистрация;
•    Приложи актуален устав/учредителен акт на ЮЛНЦ, който е бил последно вписан в съдебното дело на организацията. Ако има лични данни, прилага се и второ копие със заличени лични данни;
•    Попълни и подпише Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец);
•    Приложи копие от адвокатското си пълномощно за пререгистрацията на конкретната организация.
   

 

Когато заявлението се подава от пълномощник с изрично пълномощно, той следва да окомплектова пакета с документи, както следва:

•    Заявление за пререгистрация, попълнено и с нотариално заверен подпис върху него на заявителя (законно представляващ ЮЛНЦ или адвокат с пълномощно);
•    Актуален устав/учредителен акт на ЮЛНЦ, който е бил последно вписан в съдебното дело на организацията. Ако има лични данни, прилага се и второ копие със заличени лични данни;
•    Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец), подписана от заявителя (законно представляващ ЮЛНЦ или адвокат с пълномощно);
•    Копие на изричното писмено пълномощно, с което заявителят го упълномощава да подаде документните за пререгистрация в Агенция по вписванията;
•    Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец), която се попълва и подписва от пълномощника. 
 

 

 

 

Начини за подаване на заявление за пререгистрация:
Заявлението и приложенията към него се подават в Регистъра на юридическите лица с нестопанска към Агенция по вписванията по два начина:
1) На хартиен носител – заявлението и приложенията към него се подават на гише в Регистъра на ЮЛНЦ, намиращ се във всяко едно от 28-те служби по вписванията на Агенция по вписванията в страната (независимо къде е седалището на ЮЛНЦ), лично от заявителя или от подател-пълномощник;
2) По електронен път (необходим е валиден електронен подпис) – заявлението и приложенията към него се подават онлайн през уебсайта на Регистъра на ЮЛНЦ с електронен подпис на заявителя.

Бележка: Заявлението за пререгистрация не може да се подава чрез електронния подпис на лице, което не е заявител.

Заплаща ли се такса за пререгистрацията?

Пререгистрацията на ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията е безплатна процедура, за която не се заплаща такса. При издаване на удостоверение за актуално състояние за целите на пререгистрацията също няма да се дължи такса.

Ако, обаче, едновременно със заявлението за пререгистрация се иска да бъде вписана и промяна в някое от обстоятелствата, касаещи организацията (изменен устав/устройствен акт, ново седалище и адрес на управление, нови членове на управителния орган или представляващ), за това ново вписване се дължи държавна такса за вписване на промени в размер на 30 лв.,ако заявяването е на място, съответно 15 лв. - ако заявяването е по електронен път.

Особен случай: Пререгистрация на ЮЛНЦ, което има учредени клонове в страната

Клоновете на сдруженията, фондациите и народните читалища се пререгистрират заедно с пререгистрацията на организацията-майка. За целта към заявлението за пререгистрация на организацията- майка следва да се попълни и приложи допълнително Заявление за вписване на обстоятелства относно клон Б2 (по образец) за всеки клон поотделно. След пререгистрация на организацията-майка, Агенцията ще изисква от съдилищата по седалището на всеки клон, удостоверение за актуално състояние за клона и всички хартиени документи по делото на клона.

До кога е срокът за пререгистрация?

Крайният срок за пререгистрация на всички ЮЛНЦ е 31.12.2020 г.

Важно! ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирано преди 01.01.2018 г., за да изпълни задължението си за обявяване на годишния доклад за дейността и финансовия отчет за 2016 г., е необходимо да пререгистрира в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и да представите двата документа в Регистъра в срок до 30 юни 2018 г. За повече информация, може да прочетете материала: Как регистърната реформа ще се отрази на ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза?

 

назад