Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

ПОРТФОЛИО ОТ УСЛУГИ НА БЦНП

26 Април 2024

Ние в Български център за нестопанско право имаме вече 23-годишен опит в сферата на нестопанското право. Експертизата ни се развива в посоки изготвяне на политики, закони и други нормативни актове в сферата на защита и подкрепа на правото на сдружаване, средата за НПО в България и гражданското общество. Екипът ни от правни консултанти и юристи е обучен да предоставя не само консултации на задълбочено професионално ниво, но и по човешки начин – с разбиране към хората, които са ядрото на всяка нестопанска организация.  

Освен съдействието и подкрепата, която оказваме на НПО сектора в изпълнение на своите цели, като част от допълнителната ни стопанска дейност предоставяме и индивидуализирани услуги по възлагане от клиент. 

Насреща сме да ви предоставим: 

КОНСУЛТАЦИЯ

В процеса на функциониране на една неправителствена организация възникват редица казуси, а понякога и проблеми: от създаването през различните отношения, в които организацията влиза, до момента на нейното прекратяване.  
Нашата експертиза в сферата на съществуването на организациите на гражданското общество ни дава увереност, че можем да ви предоставим професионално и качествено съдействие в различни посоки: 

 • Регистърно производство пред Агенция по вписванията по учредяване, вписване на промени и ликвидация на едно ЮЛНЦ; 
 • Договорни отношения между Вашата гражданска организация и друг субект – финансираща организация, друго НПО, човек, местната или държавна власт; 
 • Специфични регистърни производства; 
 • Други, характерни за сектора отношения, в които е необходима намесата на правни специалисти. 

Водени от принципи и ценности, които са в основата на нашата стабилност, нашите юристи са помогнали с над 5900 правни консултации, становища и анализи на граждански организации и активисти да приведат правните си документи, регистрации и правила в изрядност и по-добра отчетност.  

 

АБОНАМЕНТ

Нашият опит в консултиране на хиляди организации в историята на БЦНП ни убеждава, че стабилността изисква постоянна грижа. Насреща сме, ако Вашата организация има нужда от ежемесечна професионална подкрепа в различни насоки, свързани с нестопанското право. Предлагаме възможност за двустранна дългосрочна ангажираност, за да имате спокойствие, че делата Ви са прегледани от експерт консултант. 

 

ПРАВНО-ФИНАНСОВ ОДИТ

Имиджът е сред най-ценните активи на една гражданска организация. За да бъде той подсигурен, следва вътрешно-организационната документация и процедури да съответстват на нормативните изисквания и на нуждите на конкретното ЮЛНЦ. 

Ние можем да подготвим цялостен правен и финансов анализ на вашата организация. Това ще помогне да изчистите неща, които могат да ви поставят в ситуация на несъответствие към законодателството, но и ще дадем възможност да подобрите някои процеси, да реорганизирате административните процедури, да компенсирате капацитет по отношение изпълнение на задължения по нормативната база и ще даде възможност да прецените финансовото си здраве. 

Поддържането над десетилетие на няколко ключови обучителни програми за капацитет, сред които Програма за млади лидери в сектора „Лятно училище за НПО“ с 245 алумни членове и Програма „Предприемачество за нестопански организации“ с над 250 социални предприемачи ни дава увереност в лидерската позиция, която имаме в сферата на нестопанското право.

 

ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩА И АНАЛИЗИ

В редица случи нашата практика показва, че има необходимост от задълбочаване в тематики със сериозна правна сложност. Зад гърба си имаме изготвени редица анализи и становища, касаещи големите въпроси пред гражданския сектор в България. Един юридически възел понякога се завързва по точно определен начин и пред точно конкретен субект. В този случай можете да разчитате на нас. Имаме капацитет и умения в изготвянето на специфични становища и анализи по задание, които да дадат нашето експертно предложение за решение на Вашия конкретен казус. 

С правозащитната ни работа от 2001 г. да оказваме подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление, БЦНП се утвърдихме като водещ експертен център по отношение на НПО законодателството. Повлияхме на над 20 нормативни акта и политики да осигурят възможност гражданските организации да извършват дейност в България, да набират дарения, да комуникират постиженията си и да участват по-лесно в процеса по вземане на решения. Ето и част от тях: 

 • Приемане на съвременен Закон за юридическите лица с нестопанска цел (2001), неговото подобряване (2006) и модернизиране (2018), с което регистрацията на ЮЛНЦ се прехвърли в Агенция по вписванията; 
 • Създаване на Съвет за развитие на гражданското общество и на Фонд за подкрепа на проекти с обществено значение на ЮЛНЦ (2018); 
 • Въвеждане на модерна и гъвкава уредба за създаване на частни детски градини и училища, установяване на демократични учебни програми, създаване на центрове за подкрепа на личностното развитие с приемането на модерния Закон за предучилищното и училищно образование (2016); 
 • Въвеждането на механизми за договаряне на публични услуги: в сферата на социалните услуги (2003 и 2019), образователните услуги (2016);  
 • Приемане на Закон за социалните услуги с нови форми за публично-частни партньорства (2020); 
 • Въвеждане на по-високи изисквания към качеството на обществените консултации и оценка на въздействието на проекти на нормативни актове на централно и местно ниво (2016); 
 • Облекчен режим за прилагане на мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм от ЮЛНЦ чрез промени в ЗМИП и ЗМФТ (2018 и 2023); 
 • Секторна оценка на ЮЛНЦ с оглед риска от финансиране на тероризъм и други (2023).  

 

Индивидуализирани обучения

Палитрата от обучения, които предлагаме е разнообразна и изградена върху богатата история, която имаме в сектора и в работата си с неправителствените организации. Не винаги обаче обучението по обща тема отговаря на нуждите на конкретната организация. Това ни мотивира да развием качества и умения в разработване на индивидуално структурирани обучения, които да бъдат насочени към точно определени теми и цели. 

В резултат на програмата ни за капацитет екипът ни е обучил над 1200 граждански организации по-добре да развиват застъпническите си планове, да извършват свързана с мисията стопанска дейност, да изграждат публично-частни партньорства, да споделят постиженията си, да набират подкрепа, да развиват иновативни модели за подкрепа на лица в уязвимо положение.

Ние предоставяме нашата експертиза в съответствие с приетите етични правила за работа с клиенти, които дават гаранция, че по конкретната тема предоставяме професионално знание, избягвайки ситуации на конфликт на интереси и непрaвомерно влияние.  

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПОРТФОЛИОТО НИ ТУК

 

ЗА ЗАПИТВАНИЯ 

Ние сме насреща да се срещнем, да се запознаем с Вас и да Ви предоставим своите експертност и професионализъм! За запитвания, моля да не се колебаете да се свържете с нас на имейл: info@bcnl.org или по тел.: 0889-036-631. 

 

назад